• Kvällskurs för ledare (Start 11 feb)

    Att leda med inre hållbarhet

    Den här kvällskursen vänder sig till ledare, chefer och VD:ar som är nyfikna på inre utveckling men saknar – eller bara har lite – tidigare erfarenhet. Vi ses en kväll i veckan under sex veckor och du får en introduktion till både teori och praktik för en rad verktyg som du kan börja använda direkt i ditt yrkesliv. Du kommer att lära dig att stanna upp i en hektisk vardag, att bli bättre på att skifta mellan olika perspektiv samt att välja dina handlingar utifrån ett mer medvetet förhållningssätt till dina egna värderingar. Kursen hålls av Christin Mellner och Lasse Lychnell tillsammans och bygger på deras och andras forskning på området.

    Intresseanmälan

Kursinnehåll och schema

Vi bygger kursen på sex teman relaterade till det moderna arbetslivet: samtidens utmaningar, det föränderliga arbetslivet, chefens vardag, social hållbarhet i yrkeslivet, det inre ledarskapets betydelse för verksamhetsutveckling, samt medskapande i framtidens arbetsliv. Parallellt får du också träna på att utveckla ditt eget förhållningssätt. Övningar i fokus, medveten närvaro och compassion varvas med ett utforskande av dina värderingar och träning i emotionell intelligens. Reflektionsuppgifter väver samman fakta om arbetslivet, det du lär dig i övningarna samt dina egna erfarenheter av att leda med inre hållbarhet. Vid respektive tillfälle kommer vi att gå igenom följande:

11 februari: Samtidens utmaningar

Vilka krafter och utvecklingstrender kännetecknar och formar vår samtid? Vi diskuterar omvärlden i termer av globalisering, teknikutveckling samt komplexitet och vilka konsekvenser det har för individ, organisation och samhälle. Här går vi igenom begrepp som alienation och resonans samt diskuterar hur samtidsutvecklingen leder till ett ökat behov att stanna upp och skapa utrymme för att bara vara. Vi gör övningar där du får träna förmågan till inre stillhet och närvaro samt reflektera över hur du kan skapa förutsättningar för detta i din vardag och yrkesroll.

18 februari: Det föränderliga arbetslivet

Vad innebär det moderna arbetslivet för oss som individer och organisationer? Vad händer när gränsen mellan arbete och privatliv luckras upp? Hur hänger det ihop med stress och ohälsa? Vilka strategier och verktyg finns det för att skapa balans? Vi går igenom forskningsbaserade, konkreta råd och rutiner som du kan föra in i verksamheten samt övningar för att bryta stresspiralen och vara i nuet istället för att fastna i det som varit eller oroa dig för det du tror ska hända. Fokus i övningarna ligger på att använda andningen och kroppen som en förankring i nuet.

4 mars: Chefens vardag

Vad säger forskningen om chefers arbetsliv och hur de upplever sitt eget ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Vi går igenom både organisatoriska förutsättningar och individuella förhållningssätt, samt hur samspelet dem emellan stödjer chefers egen hållbarhet. Vi diskuterar särskilt betydelsen av självmedkänsla för ett hållbart ledarskap. Övningarna fokuserar på självmedkänsla där du får träna din förmåga till ett icke-dömande, kärleksfullt förhållningssätt till dig själv.

11 mars: Social hållbarhet i yrkeslivet

Vad betyder social hållbarhet? Vi diskuterar hälsa och betydelsen av kvaliteten på våra relationer på arbetsplatsen och hur social hållbarhet kommer till uttryck i form av tillit, samarbete och ömsesidighet. Vi går igenom forskning om effekter av medveten närvaro och medkänsla i våra organisationer samt övningar där du får träna din förmåga till utvidgad medkänsla som omfattar andra och det sammanhang där du verkar.

13 mars: Inre ledarskap och verksamhetsutveckling

Vi diskuterar forskning kring betydelsen av att leda utifrån sin egen inre kompass och hur det påverkar verksamheten och dess utveckling. Vad innebär det för dig att leda med inre hållbarhet? Hur samverkar ditt inre ledarskap med de beslut du fattar, de prioriteringar du gör och de strategier du använder för att driva verksamheten? Övningarna har fokus på reflektion och diskussion samt att tillämpa lärdomarna från kursen för att utveckla ett ledarskap med inre hållbarhet och yttre resultat.

25 mars: Medskapande i framtidens arbetsliv

Vid det avslutande tillfället lyfter vi blicken och resonerar tillsammans kring hur din inre hållbarhet som ledare hänger samman med hur du vill bidra till gruppen, verksamheten och världen för en hållbar framtid. Vi diskuterar begrepp som responsibility, accountability och sustainability samt hur de hänger samman. Vi gör övningar där får möjlighet att integrera de lärdomar och insikter du gjort under kursen för att sedan blicka framåt.

Kursledare

Vi som har utvecklat och håller kursen är Christin Mellner och Lasse Lychnell på Being in Business. Christin är doktor i psykologi från Stockholms Universitet, forskar om hållbart ledarskap och modern arbetsorganisation och är en ofta anlitad talare när det gäller gränslöst arbete, inre hållbarhet och compassion. Lasse är doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm där han undervisar om globala utmaningar samt forskar om inre utveckling, ledarskap och verksamhetsutveckling. Sedan många år arbetar han även med att stödja ledare att integrera insikter från inre utveckling med yrkeslivet.

Kursen ges av Being in Business som startades av Lasse Lychnell med intentionen att bidra till social hållbarhet i företag och organisationer. När förändringstakten i samhället och arbetslivet ökar uppstår ett ökat behov av reflektion och inre utveckling. Många delar dock upp livet i två separata fack: att ”göra” och att ”vara”. Being in Business hjälper individer, företag och organisationer att integrera medveten närvaro, medkänsla och mening i yrkeslivet och på så vis bidra till ledar- och verksamhetsutveckling med inre hållbarhet.

 

Anmälan

Vi blir max 15 deltagare och träffas under sex måndagar mellan 17.30 och 20.00 – med paus för kaffe/te, smörgås och frukt – på Fotografiska i Stockholm. Kursen startar den 11 februari och avslutas den 25 mars (med uppehåll den 25 februari). Kurskostnaden är 19 tkr exklusive moms och inkluderar kurs, fika samt material.

Frågor och anmälan till lasse@beinginbusiness.se eller christin@beinginbusiness.se

Våra publikationer

Mellner, C. & Lychnell, L (under arbete) Compassion as sustainability in action: Effects of a mindfulness-based emotional intelligence intervention on organisational leaders’ working conditions, work-nonwork boundary creation, self-compassion and health-related work-life sustainability.

Mellner, C. & Aronsson, G. (2018). Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter. Socialmedicinsk Tidskrift, 2/2018, 18-26.

Stenström, E. & Lychnell L. (2018) Från ego till eko:En hållbar ekonomutbildning, Socialmedicinsk tidskrift 95(2), 192-198.

Lychnell, L. (2017). When work becomes meditation: How managers use work as a tool for personal growth. Journal of Management, Spirituality & Religion, 14(3), 255–275.

Mellner C, Kecklund G, Kompier M, Sariaslan A, & Aronsson G. (2017). Boundaryless work, psychological detachment and sleep: Does working ’anytime – anywhere’ equal employees are ’always on’? I J. de Leede (Red.). New Ways of Working Practices: Antecedents and Outcomes. Advanced Series in Management, Vol. 16, Emerald, 29-47.

Lychnell, L., & Mårtensson, P. (2017). Straight from the heart: A clinical group intervention to research management spirituality. Management Research Review. 40(8), 870-889.

Mellner C. (2016). After-hours availability expectations, work-related smartphone use during leisure, and psychological detachment: The moderating role of boundary control. International Journal of Workplace Health Management, 9(2), 146-164.

Lychnell, L. (2015). Being awake at work: An explorative study of how managers integrate insights from spiritual development with their working life. Paper presented at the Spirituality and Creativity in Management World Congress, Barcelona.